Dear Principal,

Please see link to updated guidance on ventilation below.

https://www.gov.ie/en/publication/ad236-guidance-on-ventilation-in-schools/

Kind regards,

Info_COVID19

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

A Phríomhoide, a chara,

Féach an nasc le treoir nuashonraithe ar aeráil thíos.

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/aerala-i-scoileanna/

Le gach dea-ghuí

Info_COVID19

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

 

To: All Principals,

Update on Public Health issues:

Testing – As per memo on Friday 21st May, the process for the identification and management of close contacts has returned to usual processes. Close contacts will be identified following the Public Health Risk Assessment, and appointments will be generated for close contacts and sent to parents and staff members directly. Please do not ask people to directly attend the walk in centres; it is very important that results can be linked to schools facilities, this can only be done if they are managed through the appointments testing process. This enables us to identify earlier any clusters and manage outbreaks appropriately.

Contact – Given that Departments of Public Health are currently working very hard, and under very difficult circumstances we ask for your consideration when contacting us. Many answers to common queries can be found in the FAQ document for Principals here. The Department of Education is also available to assist with many queries on covid19_alert@education.gov.ie or phone (057) 932 4461. If you are aware of a case of Covid-19 within your facility, but have not yet heard from Public Health please contact the HSE Principals line on 01 240 8785 and they will give you the current functioning number for the relevant Public Health Department.

Hoax calls – We are aware of concerns or calls made to schools which might be made outside of the health service asking for information. Please be assured, when Departments of Public Health contact you, it will be members of the public health team who can share their formal credentials, or redeployed members from the Department from Education who are supporting us, who again can describe their credentials. We will always know the case and context of why we are contacting you, so questions will relate to this. We will never require bank details etc.

School Photos – If external photographers attend schools to take school photographs they should be required to comply with the school Covid-19 Response Plan and ensure that they adhere to all public health requirements.  Schools should ensure pods and class bubbles or year groups do not mix in these circumstances

School tours – As previously advised schools are encouraged to minimise the use of buses for school tours this year, to keep it local and avoid long trips. Where buses are involved in a school trip, it would be better to avoid whole year groups going on the same trip. Decisions in relation to educational trips are a matter for each individual school authority and it is the responsibility of each school authority to ensure that appropriate safeguards are in place while children are participating in school trips and that all such activities are in line with public health guidelines.

Siblings of close contacts – there is no national recommendation that close contacts of close contacts should be excluded, i.e. siblings or family members. Occasionally, depending on the information available and the PHRA, Public Health might ask siblings to be excluded, but these decisions will be made following PHRA and are not routinely required.

We are still frequently seeing cases who attended facilities symptomatic, sometimes for several days, and we ask that anyone with symptoms which could be consistent with Covid-19 are managed as per Department guidance, excluded from school and recommended to discuss their symptoms with their GP.

Best wishes,

Dr Abigail Collins MCRN 404629, Consultant in Public Health Medicine,

Dr Kevin Kelleher MCRN 19719, Assistant National Director, Public health and Child Health

 

Info_COVID19

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

 

Chuig: gach Príomhoide,

An t-eolas is deireanaí ar shaincheisteanna Sláinte Poiblí:

Tástáil – De réir an mheamraim Dé hAoine 21ú Bealtaine, tá an próiseas chun dlúth-theagmhálaithe a aithint agus a bhainistiú tar éis filleadh ar ais chuig gnáthphróisis. Aithneofar dlúth-theagmhálaithe tar éis an Mheasúnaithe Riosca Sláinte Poiblí, agus ginfear coinní do dhlúth-theagmhálaithe agus seolfar iad go díreach chuig tuismitheoirí agus baill foirne. Ná iarr ar dhaoine freastal go díreach ar na hionaid siúl isteach le do thoil; tá sé an-tábhachtach gur féidir torthaí a nascadh le háiseanna scoile, agus ní féidir é seo a dhéanamh ach má bhainistítear iad tríd an bpróiseas tástála trí choinní. Cuireann sé seo ar ár gcumas braislí ar bitha aithint níos luaithe agus ráigeanna a bhainistiú go cuí.

Teagmháil – Ós rud é go bhfuil Ranna Sláinte Poiblí ag obair go crua agus faoi chúinsí deacra faoi láthair, iarraimid ort a bheith tuisceanach nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Tá go leor freagraí ar cheisteanna coitianta ar fáil sa doiciméad Ceisteanna Coitianta do Phríomhoidí anseo. Tá an Roinn Oideachais ar fáil freisin chun cabhrú leat go leor ceisteanna a fhreagairt ag covid19_alert@education.gov.ie nó glaoigh ar (057) 932 4461. Má tá tú ar an eolas faoi chás Covid-19 laistigh de d’áise, ach nár chuala tú fós ó Shláinte Phoiblí déan teagmháil le líne FSS do Phríomhoidí ag 01 240 8785 agus tabharfaidh siad an uimhir duit atá ag obair faoi láthair don Roinn Sláinte Poiblí lena mbaineann.

Glaonna bréige – Táimid ar an eolas faoi ábhair imní nó glaonna a dhéantar ar scoileanna a d’fhéadfadh a bheith á ndéanamh lasmuigh den tseirbhís sláinte agus atá ag lorg faisnéise. Bí cinnte le do thoil, nuair a dhéanann Ranna Sláinte Poiblí teagmháil leat, beidh baill den fhoireann sláinte poiblí ann ar féidir leo a gcuid faisnéis aitheantais a lua, é sin nó baill ath-imlonnaithe ón Roinn Oideachais atá ag tacú linn. Is féidir leosan cur síos a dhéanamh ar a gcuid faisnéis aitheantais freisin. Beimid ar an eolas i gcónaí faoin gcás agus faoi chomhthéacs an fhátha go bhfuilimid ag dul i dteagmháil leat. Mar sin bainfidh na ceisteanna leis seo. Ní bheidh sonraí bainc srl. á lorg againn.

Grianghraif Scoile Má thagann  grianghrafadóirí seachtracha chuig scoileanna chun grianghraif scoile a thógáil ba cheart go n-iarrfaí orthu Plean Freagartha Covid-19 na scoile a chomhlíonadh agus a chinntiú go gcloíonn siad le gach riachtanas sláinte poiblí. Ba chóir do scoileanna a chinntiú nach meascann meithleacha agus boilgeoga ranga nó bliainghrúpaí sna cúinsí seo

Turais scoile – Mar a comharlaíodh roimhe seo spreagtar scoileanna chun úsáid busanna le haghaidh turais scoile a íoslaghdú i mbliana, fanacht sa cheantar áitiúil agus turais fhada a sheachaint. Sa chás go mbíonn baint ag busanna le turas scoile, b’fhearr go seachnófaí bliainghrúpaí iomlána a bheith ag dul ar an turas céanna. Is faoi gach údarás scoile ar leith atá cinntí a ghlacadh maidir le turais oideachais agus tá sé de fhreagracht ar gach údarás scoile a chinntiú go bhfuil cosaintí iomchuí i bhfeidhm fad a bhíonn leanaí ag glacadh páirte i dturais scoile agus go bhfuil gach gníomhaíocht den sórt sin ag teacht le treoirlínte sláinte poiblí ..

Siblíní dlúth-theagmhálaithe – níl aon mholadh náisiúnta ann gur cheart dlúth-theagmhálaithe dlúth-theagmhálaithe a eisiamh, i.e. siblíní nó baill teaghlaigh. Uaireanta, ag brath ar an bhfaisnéis atá ar fáil agus ar an Measúnú Riosca Sláinte Poiblí (PHRA), d’fhéadfadh Sláinte Phoiblí a iarraidh go ndéanfaí siblíní a eisiamh, ach déanfar na cinntí seo tar éis PHRA agus ní éilítear iad de ghnáth.

Tagaimid fós ar chásanna go minic a d’fhreastail ar áiseanna agus comharthaí orthu, le roinnt laethanta anuas uaireanta, agus iarraimid go ndéanfaí aon duine ar a bhfuil comharthaí a d’fhéadfadh a bheith ag teacht le Covid-19 a bhainistiú de réir threoir na Roinne, a eisiamh ón scoil agus go molfaí dó nó dí na comharthaí a phlé leis an dochtúir teaghlaigh.

Le dea-ghuí,

An Dr Abigail Collins MCRN 404629, Comhairleoir sa Leigheas Sláinte Poiblí

An Dr Kevin Kelleher MCRN 19719, Stiúrthóir Náisiúnta Cúnta Sláinte Poiblí agus Sláinte Leanaí

 

Info_COVID19

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

 

 

 

***************************************************************************************************************

To All Principals;

As I am sure you are aware, the HSE ICT systems have been disabled as a precaution in response to the cyber attack on Friday. This has had significant consequences for the HSE, including for Departments of Public Health. Whilst alternative solutions are being put in place we ask for your patience and consideration when contacting the HSE Departments of Public Health and Schools teams.

There was a short delay in results being received by Public Health on Friday and part of Saturday, however we have since worked urgently to ensure these cases and all the new referrals are dealt with quickly. We are also experiencing some difficulties in being able to refer close contacts identified in the usual way for testing. Therefore, close contacts identified by contact tracing are asked to attend walk in centres for testing and not await appointments.

Given that Departments of Public Health are currently working very hard, and under difficult circumstances we ask for your consideration when contacting us. Please do contact the HSE Principals line on (01) 2408785 if you are aware of a case of Covid-19 within your facility, but have not yet heard from us. In the short term, they will provide you with the appropriate number to ring the local Departments of Public Health. The numbers for Departments of Public Health are subject to change during this period, and therefore to ensure you are being directed to a correct line, please ring the HSE Principals line first. When you speak to Departments of Public Health please ensure you state what type of school yours is e.g. primary, special educational needs school or post-primary and also what year group the case you are concerned about refers to.

For staff or students who are due testing, but have not received an appointment, they should attend the walk-in centres directly. Anyone who is awaiting a result of the Day 10 test, should continue to restrict their movements until they receive this result, or they have restricted their movements for 14 days, whichever is the soonest.

If someone is symptomatic but has not yet got a test result, they should continue to self-isolate as per guidelines. No-one with symptoms consistent with Covid-19 should be in the school. No close contact exclusions need to be made until a confirmed result is received. Whilst there is a slight delay compared to normal processes, positive results are being rapidly provided to patients.

General Covid-19 queries should be answered through the usual processes.  Calls to the HSE Principals line or Departments of Public Health directly are for confirmed cases only please. The FAQs for Principals (link here) should be able to answer most other Covid-19 queries. The Department of Education is also available to assist with many queries and can be contacted by email covid19_alert@education.gov.ie or phone (057) 9324461 and we keep close contact with them.

We will keep you updated as things unfold, but be assured all departments are responding to schools to provide clinical support in a very timely manner.

Best wishes,

Dr Abigail Collins, Consultant in Public Health Medicine

Dr Kevin Kelleher, Assistant National Director for Public Health and Child Health

 

Info_COVID19

PLEASE DO NOT REPLY TO THIS EMAIL

 

Chuig gach Príomhoide;

Mar is eol duit, tá córais TFC FSS díchumasaithe mar réamhchúram chun freagairt don gcibear-ionsaí a tharla Dé hAoine seo caite. Tá tionchar suntasach aige seo ar FSS, na Ranna Sláinte Poiblí san áireamh. Cé go bhfuil réitigh mhalartacha á gcur i bhfeidhm iarraimid ort a bheith foighneach agus tuisceanach agus agus sibh ag dul i dteagmháil le foirne na Ranna Sláinte Poiblí agus le foirne Scoileanna FSS.

Bhí moill ghearr ar thorthaí a bhí ag teacht isteach chuig Sláinte Poiblí Dé hAoine agus cuid de Dé Sathairn, ach tá obair phráinneach déanta againn ó shin chun a chinntiú go ndéileáiltear leis na cásanna seo agus leis na hatreoruithe nua go léir go tapa. Tá deacrachtaí áirithe againn freisin maidir le dlúth-theagmhálaithe a shainaithnítear a atreorú le haghaidh tástála ar an ngnáthbhealach. Dá bhrí sin, iarrtar ar dhlúth-theagmhálaithe a shainaithnítear trí rianú teagmhálaithe freastal ar ionaid siúil isteach le haghaidh tástála agus gan fanacht le coinní.

Ós rud é go bhfuil Ranna Sláinte Poiblí ag obair go crua agus faoi chúinsí deacra faoi láthair, iarraimid ort a bheith tuisceanach nuair a dhéanann tú teagmháil linn. Téigh i dteagmháil, le do thoil, le líne FSS do Phríomhoidí ag (01) 2408785 má tá tú ar an eolas faoi chás Covid-19 i do shaoráid, agus gan scéala a bheith faighte agat uainn fós. Sa ghearrthéarma, tabharfaidh siad an uimhir chuí duit chun glaoch a chur ar na Ranna Sláinte Poiblí áitiúla. Tá líon na Ranna Sláinte Poiblí faoi réir athraithe le linn na tréimhse seo, agus dá bhrí sin cuir glaoch ar líne FSS do Phríomhoidí ar dtús lena chinntiú go dtreorófar chuig an líne cheart tú. Nuair a labhraíonn tú le Ranna Sláinte Poiblí déan cinnte, le do thoil, go luafaidh tú cén cineál scoile atá agat, m.sh. bunscoil, scoil riachtanas speisialta oideachais nó iar-bhunscoil. Cuir in iúl freisin cén bliainghrúpa lena mbaineann an cás a bhfuil tú buartha faoi.

Maidir le baill foirne nó scoláirí atá le tástáil, ach gan coinne a bheith faighte acu, ba cheart dóibh freastal go díreach ar na hionaid siúil isteach. Ba chóir d’aon duine atá ag fanacht le toradh na tástála Lá 10, leanúint dá c(h)uid gluaiseachtaí a shrianadh go dtí go bhfaighidh sé nó sí an toradh seo, é sin nó go bhfuil srian curtha aige/aici ar a c(h)uid gluaiseachtaí ar feadh 14 lá, cibé acu is luaithe.

Má tá comharthaí ar dhuine ach gan toradh tástála faighte aige nó aici fós, ba chóir dó/di leanúint ar aghaidh ag féin-leithlisiú de réir na dtreoirlínte. Níor chóir go mbeadh aon duine ar a bhfuil comharthaí atá ag teacht le Covid-19 sa scoil. Ní gá gartheagmhálaithe a eisiaimh go dtí go bhfuil toradh dearbhaithe faighte. Cé go bhfuil moill bheag ann i gcomparáid le gnáthphróisis, cuirtear torthaí dearfacha ar fáil go tapa d’othair.

Ba chóir ceisteanna ginearálta faoi Covid-19 a fhreagairt tríd na gnáthphróisis. Is le haghaidh cásanna dearbhaithe amháin atá glaonna díreacha ar líne FSS do Phríomhoidí nó ar na Ranna Sláinte Poiblí, le do thoil. Ba chóir formhóir na bhfreagraí ar cheisteanna eile faoi Covid-19 a fháil sna Ceisteanna Coitianta do Phríomhoidí (nasc anseo). Tá an Roinn  Oideachas  ar fáil freisin chun cabhrú maidir le go leor ceisteanna agus is féidir teagmháil a dhéanamh léi trí r-phost ag covid19_alert@education.gov.ie nó teileafón (057) 9324461, agus coinnímid i ndlúth-theagmháil léi.

Coinneoimid ar an eolas tú de réir mar a théann rudaí chun cinn, ach bí cinnte go bhfuil gach roinn ag freagairt do scoileanna chun tacaíocht chliniciúil a chur ar fáil gan mhoill.

Le dea-ghuí,

An Dr Abigail Collins, Comhairleoir sa Leigheas Sláinte Poiblí

An Dr Kevin Kelleher, Stiúrthóir Náisiúnta Cúnta na Sláinte Poiblí agus Sláinte Leanaí

 

Info_COVID19

NÁ TABHAIR FREAGRA AR AN RÍOMHPHOST SEO LE DO THOIL

 

Polasaí ríomhphoist agus séanadh na Roinn Oideachais
Department of Education email policy and disclaimer
https://www.gov.ie/en/organisation-information/272439-seanadh-riomhphoist-email-disclaimer/
***************************************************************************************************************
Seirbhís den scoth á cur ar fáil don Stát agus do mhuintir na hÉireann
Providing a world-class service to the State and to the people of Ireland
http://www.per.gov.ie/civil-service-renewal/