Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 

Creative Schools 2022 welcomes applications from schools and Youthreach centres across the country who would like to join the programme. The deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

The purpose of Scoileanna Ildánacha/Creative Schools is to support schools and Youthreach centres to put the arts and creativity at the heart of children’s and young people’s lives. Participating schools/centres will take part in a guided journey over two years to develop a Creative Schools Plan unique to each school, and begin to implement it. Key supports offered by this award include up to nine days per year of expert support and advice from a Creative Associate assigned to each school/centre, and a €4,000 grant towards activities and projects arising.

All applications to the Arts Council are made through the Arts Council’s online services system. Schools and Youthreach centres interested in applying to Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 can register an account on the Arts Council’s online services system here. The system is open to receive applications, and the final deadline for application is 17.30 on Thursday 2 June 2022.

All Department of Education-recognised primary and post-primary schools and Youthreach centres that have not already participated in a previous round of Creative Schools are invited to apply.

Further information about the programme and how to apply is available here.

If you have any questions at all please contact us at creativeschools@artscouncil.ie

We are running online information clinics about Creative Schools and how to apply. The clinics are for representatives of Primary and Post Primary Schools, Special Schools and Youthreach Centres who are interested in participating in Creative Schools from September 2022 for the academic years 2022/2023 and 2023/2024.

The online information clinics will take place as follows:
Wednesday 18 May 2022 at 16.00-17.00
(English language) Book a ticket here

Thursday 19 May 2022 at 16.00-17.00
(Irish language) Book a ticket here

Friday 20 May 2022 at 16.00-17.00
(English language) Book a ticket here

Le gach dea-ghuí
Catherine Boothman
creativeschools@artscouncil.ie

English/Bearla
Scoileanna Ildánacha 2022

Sláinte agus beatha!

Cuireann Scoileanna Ildánacha 2022 fáilte roimh iarratais ó scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar fud na tíre ar mhaith leo a bheith páirteach sa chlár i bhfómhar 2022. Is é an spriocdháta iarratais ná an 2 Meitheamh 2022 ag 17.30.

Is é cuspóir Scoileanna Ildánacha ná tacú le scoileanna agus le hionaid Ógtheagmhála chun na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol páistí agus daoine óga. Glacfaidh scoileanna/ionaid rannpháirteacha páirt in aistear treoraithe thar dhá bhliain chun Plean Scoileanna Ildánacha a fhorbairt a bheidh uathúil do gach scoil, agus chun tosú ar é a chur i gcrích. I measc na bpríomhthacaíochtaí a thairgeann an dámhachtain seo tá suas le naoi lá in aghaidh na bliana de thacaíocht shaineolach agus de chomhairle ó Chomhlach Cruthaitheach atá sannta do gach scoil/ionad, agus deontas €4,000 le haghaidh gníomhaíochtaí agus tionscadail a thagann chun cinn.

Déantar gach iarratas chuig an gComhairle Ealaíon trí chóras Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Is féidir le scoileanna agus ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022 cuntas a chlárú ar chóras seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon anseo. Tá an córas ar oscailt le glacadh le hiarratais, agus is é 17.30 ar an 2 Meitheamh 2022 an spriocdháta deiridh le haghaidh iarratas.

Tá gach bunscoil agus iar-bhunscoil de chuid na Roinne Oideachais mar aon le hionaid Ógtheagmhála nach raibh páirteach i mbabhta de Scoileanna Ildánacha roimhe seo incháilithe chun iarratas a dhéanamh.

Tá tuilleadh eolais faoin gclár agus faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil anseo.

Beidh clinici faisnéise ar siúl go luath ar líne faoi Scoileanna Ildánacha agus conas iarratas a dhéanamh. Reáchtálfar na seisiúin d’ionadaithe Bunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna, Scoileanna Speisialta agus Ionaid Ógtheagmhála ar spéis leo a bheith rannpháirteach i Scoileanna Ildánacha ó mhí Mheán Fómhair 2022 ar aghaidh do na blianta acadúla 2022/2023 agus 2023/2024.
Reáchtálfar mar seo a leanas na clinicí faisnéise ar líne:

Dé Céadaoin, 18 Bealtaine 2022, 16.00-17.00
(Bearla) Cuir ticéad in áirithe anseo

Déardaoin, 19 Bealtaine 2022, 16.00-17.00
(Gaeilge) Cuir ticéad in áirithe anseo

Dé hAoine 20 Bealtaine 2022, 16.00-17.00
(Bearla) Cuir ticéad in áirithe anseo

Má tá aon cheist agat, bí i dteagmháil linn le do thoil ag creativeschools@artscouncil.ie

Le gach dea-ghuí
Catherine Boothman

 


 

For any other queries, please contact: Rachel Whearity at racheld@ecdrumcondra.ie