An Roinn Oideachais, Rannóg Oideachais Múinteoirí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hLarmhi. Tel. (090) 6483600 Fax (090) 6484222

Cúrsaí Samhraidh 2022

Department of Education, Teacher Education Section, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath. Fón (090) 6483600 Facs (090) 6484222

 

Summer Courses 2022 Information

 

Summer Course Providers: Please click on links below to access the statistical returns forms:

PARTICIPANT EVALAUATION FORMS:

Click on titles below to download the relevant document

PARTICIPANT EVALUATION FORM 2022

Participant Evaluation GAEILGE 2022

 

Revised arrangements for new summer courses submitted for 2022.


Dear Provider,

The summer course programme for primary teachers contributes to the continuum of teachers’ professional learning. The programmes’ objectives are to promote innovation and excellence in teaching, learning and assessment, and also to support the goals set out in the Department’s Statement of Strategy-Cumasú 2020-2022 and other national priorities relevant at this time.

Thank you for your significant contribution and cooperation in delivering this important programme.  Together, we will continue our efforts to improve the learning experiences of teachers, and to ensure that their learning has a lasting impact on pupils’ learning outcomes and experiences.

A three-year approval cycle commenced in 2020 for those summer courses which carry an entitlement of extra personal vacation (EPV) days for primary teachers. Courses approved in 2020 and 2021 may remain approved for the duration of this cycle.

Since the commencement of the three-year cycle, there has been a very substantial offering of courses from providers in two particular categories, namely

  1. Other curricular areas and
  2. Leadership, management and other school related themes.

Courses supporting literacy (English and Irish) and/or numeracy are less well represented.

Arising from this, providers of new courses are now invited to submit applications for 2022 in the following two categories only.

  1. Literacy (English and Gaeilge) and/or numeracy to cater inclusively for the needs of a range of learners in all primary schools.

 

  1. Courses that focus on supporting pupils with Special Educational Needs

The Providers’ Booklet sets out the administrative requirements and criteria for the approval and delivery of summer courses for teachers, which carry an entitlement of extra personal vacation (EPV) days for primary teachers. The 2022 version, which contains the application form can be found on Drumcondra Education Centre’s website.

2022 APPLICATION FORM BLENDED COURSE

2022 APPLICATION FORM FACE TO FACE

2022 APPLICATION FORM ONLINE COURSES

2022 MULTI-VENUE FORM FOR FACE TO FACE COURSES

Providers’ Handbook_ 2022_ Final – English

Revised arrangements for new summer courses submitted for 2022

Socruithe athbhreithnithe do Chúrsaí Samhraidh nua do 2022

Cuireann clár an chúrsa samhraidh do mhúinteoirí le contanam foghlama gairmiúla na múinteoirí. Is iad cuspóirí an chláir ná nuálaíocht agus sármhaitheas a chur chun cinn sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú, agus chun tacú  leis na spriocanna atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne- Cumasú 2020-2022 agus le tosaíochtaí náisiúnta eile atá ábhartha ag an am seo.

 

Go raibh maith agat as d’ionchur agus as do chomhoibriú chun an clár tábhachtach seo a chur ar fáil. I gcomhar lena chéile, leanfaimid dár n-iarrachtaí chun eispéiris foghlama na múinteoirí a fheabhsú agus chun a chinntiú go mbeidh tionchar buan ag a gcuid foghlama ar thorthaí agus ar eispéiris foghlama na ndaltaí.

Cuireadh tús le timthriall faofa trí bliana in 2020 do na cúrsaí samhraidh sin lena mbaineann teidlíocht laethanta saoire pearsanta breise (LSP) do mhúinteoirí bunscoile. Féadfaidh cúrsaí a faomhadh in 2020 agus 2021 a bheith faofa go dtí deireadh an timthriall.

Ó cuireadh tús leis an timthriall trí bliana, tá líon an-mhór ann de chúrsai sna catagóirí seo :

  1. Réimsí eile curaclaim
  2. Téamaí ceannaireachta, bainistíochta agus eile a bhaineann leis an scoil.

 

Níl an méid céanna ann do Litearthacht (Béarla agus Gaeilge) agus/nó uimhearthacht.

 

De thoradh an easnaimh seo, tugtar cuireadh do sholáthraithe  cúrsaí nua a chur isteach sa dá chatagóir seo  amháin

  • Litearthacht (Béarla agus Gaeilge) agus/nó uimhearthacht chun freastal ar riachtanais raon foghlaimeoirí i ngach bunscoil

 

  • Cúrsaí a thacaíonn le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

 

 

Sa Leabhrán do Sholáthraithe 2022, leagtar amach na riachtanais agus na critéir riaracháin chun cúrsaí samhraidh do mhúinteoirí a fhaomhadh agus a sheachadadh, lena mbaineann teidlíocht maidir le laethanta saoire pearsanta breise (LSP) do mhúinteoirí bunscoile. Is féidir na sonraí ar fad agus foirmeacha iarratais chun leas a bhaint as an gcur chuige seo a fháil ar shuíomh gréasáin Ionad Oideachais Dhroim Conrach 

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH AGHAIDH AR AGHAIDH DO MHÚINTEOIRÍ 2022

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH AR LÍNE DO MHÚINTEOIRÍ 2022

FOIRM IARRATAIS AR CHÚRSAÍ SAMHRAIDH CUMAISC DO MHÚINTEOIRÍ 2022

Leabhrán na Soláthraithe 2022 Deireadh_GA

Socruithe athbhreithnithe_2022

Sonraí ar Ionaid-Dhátaí éagsúla don Chúrsa Samhraidh faoi iamh in 2022